De Branche Vereniging Singles Keurmerk is met een notariële akte opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40594449

De statuten van de vereniging leest u hieronder

Naam en zetel

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: ‘Branchevereniging Singles Keurmerk’, (afgekort ‘BVSK’).
Zij heeft haar zetel in de gemeente ‘s-Gravenhage.

Doel

Artikel 2
a. Het doel van de vereniging is een branchevereniging te zijn voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen of vennootschappen die zich bezighouden met dienstverlening bij relatievorming. Onder ‘dienstverlening bij relatievorming’ wordt (in deze statuten) verstaan: dienstverlenende werkzaamheden die zijn gericht op het duurzaam samenbrengen van alleenstaanden;
b. het verrichten van alle verdere handelingen door een branchevereniging, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. de relatiebemiddeling zodanig te bevorderen dat het aanzien en de kwaliteit van de dienstverlening worden gewaarborgd, casu quo wordt verhoogd;
b. de belangen van de cliënten en de leden veilig te stellen en daartoe zonodig ten behoeve van de cliënten en leden een branchegeschillenregeling te vormen;
c. de samenwerking tussen de leden onderling te bevorderen;
d. het behartigen van de belangen van de leden.

Boekjaar

Artikel 3
Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.

Lidmaatschap

Artikel 4
De vereniging kent leden en leden van verdienste.
Leden kunnen zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, of een vennootschap, die een of meerdere instellingen voor dienstverlening bij relatievorming uitoefent.
Leden van verdienste zijn zij die geen eigenaar, of direct of indirect aandeelhouder zijn van een relatiebemiddelingsbureau.
Leden en leden van verdienste zijn zij, die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten, met inachtneming van het hierna omtrent de toelatingseisen is bepaald. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. De toelatingseisen, voor zover het niet betreft de verplichtingen die de leden tegenover de vereniging hebben of de wijze waarop zodanige verplichtingen kunnen worden opgelegd, van een lid of een lid van verdienste, worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld in een toelatingsregeling. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen. Indien een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een vennootschap gezamenlijk met een andere natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een vennootschap een of meerdere instellingen in relatiebemiddeling uitoefenen, kan slechts een van die natuurlijke personen, rechtspersonen of een van die vennootschappen zich als lid aanmelden.

Artikel 5
Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid; is een rechtspersoon of vennootschap lid van de vereniging dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, dan wel indien het bestuur van de vereniging na een besluit tot ontbinding van de desbetreffende rechtspersoon of vennootschap het lidmaatschap heeft opgezegd;
b. door opzegging door het lid door middel van een schriftelijke kennisgeving daarvan aan het bestuur, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, onverminderd de gehoudenheid om de nog bestaande verplichtingen na te komen;
c. door opzegging namens de vereniging, tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur: Indien een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap, zoals in de toelatingsregeling genoemd en welke regeling deel uitmaakt van deze statuten, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lid maatschap te laten voortduren;
d. door royement, indien een lid handelt in strijd met deze statuten, de reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan, wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan. Deze opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Contributies

Artikel 6
Ieder gewoon lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuur

Artikel 7
Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De bestuursleden kunnen ook buiten de leden van de vereniging worden benoemd. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal twee jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar.
Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 8
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 9
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 10
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd. Het bestuur van de vereniging kan ook besluiten dat er algemene ledenvergaderingen worden gehouden in een woonplaats welke in een Nederlandse gemeente moet zijn gelegen.

Artikel 11
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, leden van verdienste, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem, met inachtneming van het hierboven in artikel 4, lid 5 van deze statuten is bepaald. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
Een lid van verdienste heeft geen stem.

Artikel 12
De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een door het bestuur aangewezen bestuurslid of bij gelijke stemmen door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 13
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 14
Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging

Artikel 15
Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 16
Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
De vereffening geschiedt door het bestuur.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 17
De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
Werkgroepen en instelling van een toelatingscommissie

Artikel 18
Zowel het bestuur als de algemene ledenvergadering zijn bevoegd tot het instellen van werkgroepen. Indien het gewenst is dat een werkgroep zich laat bijstaan door personen of instellingen, welke geen lid zijn van de vereniging, behoeft dit de goedkeuring van het bestuur. Goedgekeurde kosten verbonden aan het functioneren van de werkgroepen komen voor rekening van de vereniging. Voorts is er in verband met de in artikel 4 van de onderhavige statuten genoemde toelatingsregeling door de algemene ledenvergadering, een toelatingscommissie ingesteld. De leden van die commissie bestaan uit drie natuurlijke personen waarvan minimaal één lid van de vereniging is en minimaal één lid van het bestuur van de vereniging is.

Slotbepaling

Artikel 19
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Start typing and press Enter to search