Wat is het garantiecertificaat?

Het Singles Keurmerk bundelt de krachten van individuele relatiebureaus. De bureaus die lid zijn van het Singles Keurmerk dienen zich te houden aan de beroepscode, nemen deel aan een onafhankelijke geschillenregeling en doen mee aan het Singles Keurmerk Garantiefonds.

Het Singles Keurmerk Garantiefonds is opgericht om de consument de optimaal haalbare zekerheid te bieden.

Iedere consument die zich bij een door de BVSK erkend bureau inschrijft, ontvangt na inschrijving een mail om een certificaat te kopen. De bijdrage voor het garantiefonds is € 27,50. Dit garantiecertificaat biedt de garanties die hieronder zijn beschreven.

Met dit certificaat verkrijgt u als consument de volgende belangrijke garanties:

  1. De consument kan zich richten tot het secretariaat van de Branchevereniging Erkende Relatiebureaus (BVSK) voor algemene vragen betreffende Erkende Relatiebemiddeling.
  2. Als door het onverwacht overlijden van een bureau-eigenaar van een Erkend Bureau, dit bureau (tijdelijk) niet meer aan de kwaliteitseisen van de BVSK kan voldoen, zullen andere BVSK -bureaus naar vermogen, de kwaliteitseisen trachten te herstellen.
  3. Als een Erkend Bureau wegens faillissement of surséance van betaling niet meer in staat is om relatiebemiddeling naar behoren uit te voeren, dan zal de BVSK de consument de mogelijkheid bieden om de relatiebemiddeling door een ander Erkend Bureau kosteloos te laten overnemen. Dit alles in overleg met de consument.
  4. Als een Erkend Bureau is geroyeerd, wegens het in strijd handelen met de statuten, reglementen of besluiten van de Branchevereniging Erkende Relatiebureaus (BVSK) en/of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan zal de Branchevereniging Erkende Relatiebureaus (BVSK) consumenten van het geroyeerde bureau de mogelijkheid bieden om in overleg de relatiebemiddeling door een Erkend Bureau kosteloos te laten overnemen.
  5. In geval van een geschil tussen de consument en een Erkend Bureau, dat niet oplosbaar is door beide partijen, kan de consument gratis een beroep doen op de onafhankelijke Geschillencommissie, waarbij het Reglement Geschillencommissie Relatiebemiddeling van de Branchevereniging Erkende Relatiebureaus (BVSK) van toepassing is.

Heeft u vragen over dit fonds, neem dan contact op het met het secretariaat van het SinglesKeurmerk info@singleskeurmerk.nl.

U kunt het certificaat direct aanschaffen door op onderstaande button te klikken

Garantiecertificaat aanschaffen

U kunt het certificaat direct aanschaffen door op onderstaande button te klikken

Voorwaarden Singles Keurmerk garantiefonds

Artikel 1 – Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:
a) Branchevereniging: het Singles Keurmerk;
b) Singles Keurmerk – bureau: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig relatiebemiddeling uitoefent en erkend is door de branchevereniging;
Cliënt: de persoon die staat ingeschreven bij een Singles Keurmerk – bureau.

Artikel 2 – Doel

Het doel van het garantiefonds is het verschaffen van een inhoudelijke waarborg voor de cliënt die zich bij een Singles Keurmerk – bureau inschrijft.

Artikel 3 – Geldigheid

Een cliënt kan aanspraak maken op de op het garantiecertificaat vermelde waarborgen en diensten indien de volledige betaling binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst met het Singles Keurmerk – bureau is voldaan. Vervolgens blijft het garantiecertificaat geldig tot 3 maanden na het beëindigen van de overeenkomst tussen de cliënt en het Singles Keurmerk – bureau.

Op verzoek moet de cliënt (een kopie van) een bewijs van betaling verstrekken.

Voor zover van toepassing kan de cliënt alleen rechten aan een geldig garantiecertificaat ontlenen met betrekking tot het Singles Keurmerk – bureau dat het certificaat heeft verstrekt. Indien de cliënt een overeenkomst sluit met meer dan één Singles Keurmerk – bureau, dan is voor ieder Singles Keurmerk – bureau een afzonderlijk geldig garantiecertificaat noodzakelijk.

Artikel 4 – Betaling

Betaling voor het Singles Keurmerk – garantiefonds vindt plaats door middel van de digitale betaling via de website van het Singles Keurmerk.

Artikel 5 – Beheer garantiefonds

Het dagelijks beheer van het garantiefonds wordt gevoerd door het bestuur van de branchevereniging. Jaarlijks legt de penningmeester uit naam van het bestuur een jaarverslag over, over het voorgaande jaar, alsmede een begroting voor het komende jaar. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering moeten beide verslagen worden goedgekeurd.

Kosten die worden gemaakt in verband met het garantiefonds worden naar redelijkheid doorberekend aan en onttrokken aan het garantiefonds.

Artikel 6 – Waarborg overname cliënten

Op het moment dat er sprake is van het overnemen van cliënten door of het verdelen van cliënten onder andere Singles Keurmerk – leden, waarbij verwezen wordt naar de eerste 3 waarborgpunten op het certificaat, zal een commissie benoemd worden die de verdeling onafhankelijk en in overleg met de individuele cliënt zal begeleiden. Deze commissie bestaat uit 3 personen, waarvan ten minste 2 personen niet eigenaar of werknemer van een Singles Keurmerk – bureau zijn.

Een Singles Keurmerk – bureau dat in overleg met de cliënt en commissie de bemiddeling overneemt, is verplicht zich voor de nog resterende duur van de oorspronkelijke overeenkomst en voor maximaal een half jaar in te spannen zonder hier kosten aan de cliënt voor in rekening te mogen brengen. De cliënt mag in deze periode een bemiddeling verwachten alsof deze cliënt een volwaardige cliënt van het Singles Keurmerk – bureau is. Voor deze periode gaan cliënt en het Singles Keurmerk – bureau een nieuwe overeenkomst aan waarin de inspanningsverplichting, indien noodzakelijk in overleg met de commissie, wordt beschreven. Het Singles Keurmerk – bureau krijgt uit het garantiefonds een vergoeding voor deze extra inspanning. De hoogte van deze vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van de branchevereniging.

Indien een cliënt, in het geval zoals bedoeld in dit artikel, met geen ander Singles Keurmerk – bureau tot overeenstemming komt om de bemiddeling voort te zetten, dan maakt de cliënt geen aanspraak op enige vergoeding en kan de cliënt zich richten tot het (voormalige) Singles Keurmerk – bureau waarmee de oorspronkelijke overeenkomst gesloten is.

Artikel 7 – Klachten garantiecertificaat

In eerste instantie dienen klachten met betrekking tot de uitvoering van de waarborgen van het garantiecertificaat aangetekend en schriftelijk voorgelegd te worden aan het secretariaat van de branchevereniging. Het secretariaat zal binnen een termijn van 30 dagen reageren.

Indien de klacht door het antwoord van het secretariaat niet naar bevrediging wordt opgelost, staat het de cliënt open de klacht (alsnog) voor te leggen aan de geschillencommissie. Ook de branchevereniging heeft het recht zich tot de geschillencommissie te wenden.

Start typing and press Enter to search