Ad DOEL

Artikel 1

Indien binnen de Branchevereniging Singles Keurmerk (BVSK) de behoefte bestaat de beroepscode te wijzigen, zal het bestuur een voorstel hiertoe aan de leden doen toekomen. Op de eerstvolgende algemene vergadering zal over dit voorstel gestemd worden. De beroepscode kan slechts gewijzigd worden krachtens een besluit van de ledenvergadering, genomen met een meerderheid van twee/derde deel van de geldig uitgebrachte stemmen.

Ad LIDMAATSCHAP

Artikel 2

De uit drie leden bestaande toelatingscommissie adviseert de leden inzake het al dan niet toelaten tot lid van een bureau, dat een verzoek daartoe heeft ingediend. Bij gelijke stemmen beslist het bestuur over het lidmaatschap. De uitspraak van het bestuur is bindend.

Ad SCHORSING EN ROYEMENT

Artikel 3

Alvorens een bureau van de Branchevereniging Singles Keurmerk (BVSK) wordt geschorst, wordt het betrokken bureau in de gelegenheid gesteld door het bestuur inzake gehoord te worden. Het bureau wordt binnen 14 dagen van de bestuursbeslissing per aangetekend schrijven in kennis gesteld. In geval van schorsing worden de leden van de  Branchevereniging Singles Keurmerk (BVSK) eveneens op de hoogte gesteld. Op de eerstvolgende algemene vergadering wordt door middel van een stemming beslist of de schorsing wordt omgezet in een royement; Het geschorste bureau heeft tijdens de ledenvergadering het recht gehoord te worden inzake zijn schorsing.

Ad ALGEMENE VERGADERING

Artikel 4

Bureaus/leden kunnen verzoeken een bepaald punt op de agenda te plaatsen. Indien zo’n verzoek is ondertekend door tenminste 5 bureaus/leden, is het bestuur verplicht aan dit verzoek gevolg te geven, mits dit verzoek binnen een week na aankondiging van de vergadering bij het bestuur is ingediend.

Ad BESTUUR

Artikel 5

Indien bij een verkiezing tussen meer kandidaten voor een vacature twee of meer kandidaten hetzelfde aantal stemmen verzamelen, dan vindt tussen die twee of meer kandidaten herstemming plaats. Wordt ook dan een zelfde aantal stemmen behaald, dan beslist het lot.

Artikel 6

Een bestuursfunctie kan worden vervuld door stemgerechtigde leden of door personen die affiniteit met de branche hebben.

Artikel 7

Voor de verkiezing van bestuursleden maakt het zittend bestuur een voordracht voor de ledenvergadering en deelt dit tenminste twee weken voor de vergadering schriftelijk aan de leden mee. Tegenkandidaten kunnen uitsluitend worden gesteld bij schriftelijke opgave, die tenminste drie dagen voor de vergadering bij het bestuur moet zijn ingediend, getekend door tenminste drie leden en voorzien van een bereidverklaring van de bewuste tegenkandidaat (-aten). Een bestuurslid kan slechts voor twee achtereenvolgende perioden herbenoemd worden, tenzij door een besluit van de algemene vergadering anders wordt bepaald.

Artikel 8

Op de eerstvolgende bestuursvergadering na de algemene ledenvergadering worden de bestuursfuncties (behoudens die van voorzitter) verdeeld en wordt tevens bepaald wie als plaatsvervanger van de voorzitter (resp. algemeen adjunct) zal optreden.

Artikel 9

De secretaris is belast met het maken van de notulen van de vergaderingen en het beheer van het archief van de Branchevereniging Singles Keurmerk (BVSK). De secretaris is voorts belast met de verzorging van de correspondentie en is bevoegd de brieven en stukken te ondertekenen die namens de Branchevereniging Singles Keurmerk (BVSK) worden verzonden, tenzij naar het oordeel van de voorzitter het belang van de correspondentie zijn ondertekening, of die van hem en de secretaris vereist.

Artikel 10

De penningmeester is belast met het beheer en de registratie van de geldmiddelen overeenkomstig de ter zake door het bestuur genomen besluiten. De penningmeester stelt jaarlijks een begroting op en legt rekening en verantwoording af. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 11

De controle-commissie is belast met de controle van de rekening en verantwoording van de geldmiddelen en brengt van haar bevindingen jaarlijks verslag uit aan de algemene ledenvergadering. De controle-commissie, bestaande uit twee leden, wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden voor een jaar benoemd. De afgetreden leden zijn terstond herkiesbaar.

Ad GELDMIDDELEN

Artikel 12

De contributie moet jaarlijks voor 1 juni worden voldaan.

Ad COMMISSIES EN WERKGROEPEN

Artikel 13

Van de toelatingscommissie treedt – in een driejarige cyclus – per jaar telkens een commissielid af. Dit lid kan zich terstond herkiesbaar stellen, doch nog slechts voor een periode van drie jaar.

Artikel 14

De richtlijnen voor de toelatingscommissie worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 15

Ook niet-stemgerechtigde leden kunnen lid zijn van een werkgroep. Onder niet-stemgerechtigde leden wordt verstaan: deskundigen die aangesteld zijn in een werkgroep maar die niet eigenaar zijn van een bureau dat lid is van de Branchevereniging Singles Keurmerk (BVSK).

Artikel 16

Leden van werkgroepen worden telkenmale voor een jaar voor werkgroepen aangezocht door het bestuur of de algemene ledenvergadering.

Ad HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 17

Tot wijziging of aanvulling van dit reglement kan door de ledenvergadering worden besloten, hetzij op voorstel van het bestuur, hetzij op initiatief van tenminste 5 leden, die een betreffend voorstel schriftelijk bij het bestuur moeten indienen.

Artikel 18

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement treden terstond na hun aanvaarding in werking.

Artikel 19

Indien het bestuur een ingediend bezwaar omtrent het schaden van het belang van een cliënt, een andere bureau-eigenaar of relatiebemiddelingsconsulent en/of het aanzien van het beroep door de bureau-eigenaar/consulent gegrond verklaart, start het bestuur een procedure tot schorsing/royement zoals omschreven in artikel 3 van dit reglement.

Ad SLOTBEPALING

Artikel 20

Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet en bij verschil van opvatting over de interpretatie van dit reglement of de statuten.

Start typing and press Enter to search